วันที่ 4 มีนาคม 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา ประชุมออนไลน์ ในโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์