รายงานการดำเนินงานทางการเงิน
ผ่านระบบ GFMIS
 เดือนกันยายน