หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเวียงเก่า จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย เสริมสร้างหัวใจจิตอาสา
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 3 มีนาคม 2565 กศน.อำเภอเวียงเก่า นำโดยนายจตุรวิทย์ วงศ์สุรศิลป์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเวียงเก่า จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย เสริมสร้างหัวใจจิตอาสา เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสำนึกของความเป็นพลเมืองที่ดี เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ สร้างความภูมิใจในความเป็นไทย สร้างจิตสำนึกของความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ กศน.ตำบลทั้ง 3 แห่งได้แก่ กศน.ตำบลเขาน้อย กศน.ตำบลเมืองเก่าพัฒนา และกศน.ตำบลในเมืองโดยมีกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 105 คน แบ่งเป็นตำบลละ 35 คน

.
.
.
.