หัวข้อข่าว : ติวเข้ม เตรียมสอบ N-NET
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


นางสาวจิรวรรณ จันทไชย ผู้อำนวยการ กคนอำเภอเมืองสุโขทัย ดำเนินการจัดโครงการพัฒนา ศักยภาพผู้เรียนด้านวิชาการ การสอนเสริมสำหรับการสอบ N-NET ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอ เมืองสุโขทัย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๘๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภายาไทย และภาษาอังกฤษ ให้กับผู้เรียน ตลอดจนผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกี่ยรติจากนายรามณรงค์ โตนชัยภูมิ รองผู้อำนวยการฯ รักษาการ ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิ ด และนางสมพิศ เอี่ยมศรี วิทยากรให้ความรู้วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ, นายสุรศักดิ์ ขันสาครวิทยากรให้ความรู้วิชา คณิตศาสตร์ และนางจุทามาศ กักดีบริบาส วิทยากรให้ความรู้วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๑-๒ กุมกาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ กศนอำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

.
.
.
.