หัวข้อข่าว : แนะนำหนังสือ เผยแพร่ผลงาน Best Practice 2564
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


ห้อสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยวเผยแพร่ผลงาน Best Practice 2564 ของ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว นวัตกรรมการจัดการศึกษาระบบออนไลน์ KL Medias Learning ชุดการเรียนการสอนออนไลน์ และผลงานทางวิชาการ นวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร กศน.ในเขตภาคเหนือ ได้นำไปเรียนรู้ศึกษาผลงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนางานต่อไป http://kal.ac.th/ https://www.youtube.com/shorts/6tO8UK6ryWU

.
.
.
.