หัวข้อข่าว : โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเมืองนครพนม (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ ๒๙-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครพนม โดย นางหงษา ปักสังคะเนย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองนครพนม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

.
.
.
.