หัวข้อข่าว : กศน.ตำบลไค้นุ่น จัดกิจกรรมการเรียนการสอน (Online) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชา สุขศึกษา พลศึกษา (ทช21002) ผ่านแพลตฟอร์ม (google meet)
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม 2564 กศน.ตำบลไค้นุ่น จัดกิจกรรมการเรียนการสอน (Online) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชา สุขศึกษา พลศึกษา (ทช21002) ผ่านแพลตฟอร์ม (google meet) และมอบหมายงานให้นักศึกษาทำแบบทดสอบออนไลน์ผ่าน google form ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

.
.
.
.