หัวข้อข่าว : ศฝช.สุรินทร์ รับคณะศึกษาดูงานตามโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2564
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 นายวิชาญชัย แสบงบาล ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์ พร้อมคณะครูและบุคลากร ศฝช.สุรินทร์ รับคณะศึกษาดูงานตามโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2564 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มต้นแบบและกลุ่มขยายผลการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ

.
.
.
.