หัวข้อข่าว : ศฝช.สุรินทร์ ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2564
เขียนข่าวโดย (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายวิชาญชัย แสบงบาล ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์ เป็นประธานการเปิดประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อชี้แนะแนวทางและติดตามงานของหน่วยงานตามนโยบายของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์ ในเรื่องการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง การติดตามผลการดำเนินงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 การติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยมีวัตถุประสงค์ คือ -เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจร่วมกัน -เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้มีโอกาสพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งกันและกัน -เพื่อรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย -เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกัน -เพื่อตรวจสอบ และติดตามผล -เพื่อประสานการทำงานระหว่างกันสร้างความสามัคคี -เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน -เพื่อร่วมกันตัดสินใจ รับผิดชอบร่วมกัน

.
.
.
.