ด้วยภารกิจที่ต่อเนื่องมาจากกองการศึกษาผู้ใหญ่ ในสังกัดกรมสามัญศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2481 ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2522 ได้จัดตั้งเป็นกรมการศึกษานอกโรงเรียน และถูกปรับลดโครงสร้างเป็นสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน เมื่อ พ.ศ. 2546 ก่อนที่จะมีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551 ซึ่งนับถึงบัดนี้เป็นระยะเวลา 12 ปีเต็ม บริหารงานโดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ สำนักงาน กศน. สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในแต่ละช่วงเวลามีการเปลี่ยนแปลง ในทุกๆ ด้าน มีการปรับบทบาท เพื่อให้สอดคล้อง เหมาะสมกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในขณะที่เทคโนโลยีมีความเจริญถึงขีดสุด แต่ในประเทศไทยยังมีคนไม่รู้หนังสือ ยังมีคนยากจน ตกหล่นจากระบบการศึกษา ผู้คนบางส่วนของประเทศดำเนินชีวิตอย่างไร้ที่พึ่ง ไร้ความหวัง และไร้จุดมุ่งหมาย ด้วยข้อจำกัดมากมายหลายประการ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงปากท้อง ด้วยเหตุนี้ สำนักงาน กศน.จึงมีหน้าที่เติมเต็มและชดเชย ทั้งในเรื่องของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ เพื่อตอบโจทย์ให้แก่ประชาชนที่มีความหลากหลาย ให้ตรงตามความต้องการของชีวิตที่แท้จริงให้ได้มากที่สุด